Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini dodijelila je Privrednoj komori Kantona Sarajevo grant za realizaciju projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti", za period; novembar 2007-mart 2010. Projekat se finansirao iz fonda EURED-„Podrška EU malim i srednjim preduzećima i regionalnom ekonomskom razvoju BiH“.
Vrijednost Projekta je bila 253.552 EUR.
Partner Komore u realizaciji Projekta je REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE). Jačanje konkurentnosti MSP je cilj Komore i jedan je od glavnih dugoročnih ciljeva ekonomskih reformi i strategije integriranja Bosne i Hercegovine u EU.


Korisnici projekta su:

• Projektantske kompanije

• Građevinske kompanije

• Proizvođači građevinskog materijala

• Ostale aktivnosti povezane sa građevinskom industrijom

Opći ciljevi Projekta:

• Pružiti podršku sektoru MSP povećanjem kvaliteta, kvantiteta i dostupnosti poslovne infrastrukture

• Doprinijeti regionalnom razvoju kroz povećanje konkurentnosti MSP

• Doprinijeti razvoju politike okoliša-ekologije i njene integracije u sektorske politike.

Jedan od ciljeva projekta bio je i formiranje Centra za energetsku efikasnost (CEE) u Komori.
CEE je formiran u aprilu 2008.god. i sve aktivnosti projektje su realizovane kroz ovaj centar.
U okviru održivosti projekta CEE je nastavio aktivnosti nakon zvaničnog završetka imlementacije Projekta.

Privredna komora Kantona Sarajevo je u sklopu projekta educirala 29 polaznika za auditore energetske efikasnosti u zgradarstvu. Polaznici su dobili Certifikat projekta; Komore kao lidera projekta i REICa, kao partnera na projektu, sa zvanjem „savjetnik za energetsku efikasnost u zgradarstvu“.
Program edukacije je trajao 200 sati, unutar 5 seminara i 5 radionica.
U međuvremenu je usvojen zakon i Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10), gdje stoji da Stručni odbor za energetsku efikasnost utvrđuje ekvivalentnost programa obuke, za lica koja su završila program obuke i da Stručni odbor za energetsku efikasnost u okviru postupka ekvivalencije provodi provjeru znanja.
Komora je uputila zahtjev Federalnom ministarstvu prostornog uredjenja/Stručni odbor za energetsku efikasnost/ da u skladu sa ovim Pravilnikom, lica koja su dobila certifikat Projekta uvede u registar lica ovlaštenih za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda.

PUBLIKACIJE