Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

U okviru aktivnosti na implementaciji Projekta organizuje se kroz seminare edukacija korisnika Projekta; projektantskih i građevinskih kompanija, proizvodaća građevinskog materijala kao i kompanije koje se bave ostalim aktivnostima povezanim sa građevinskom industrijom

Ciklus od pet seminara će biti realiziran u toku 2008. i 2009.godine sa slijedećim temama:

1. NAJBOLJA PRAKSA U PROJEKTOVANJU EE ZGRADA
2. OKOLINSKI I EKONOMSKI ASPEKTI POVEĆANJA EE ZGRADA
3. IZGRADNJA PRAVNOG OKRUŽENJA U BiH ZA SPROVOĐENJE AKCIJA SANACIJE TOPLINSKIH GUBITAKA U ZGRADAMA (na bazi regulative EU i međunarodnih standarda)
4. ENERGETSKI AUDIT ZGRADA (poslovne i stambene zgrade)
5. CERTIFICIRANJE ENERGETSKE EFKASNOSTI ZGRADA

Pohađanje seminara je besplatno. Polaznici se mogu prijaviti na pojedinačne seminare, ali također mogu pohađati ciklus od pet seminara. Polaznici koji budu pohadali (prisustvo minimalno 80 %) cijeli ciklus će dobiti diplomu - certifikat SAVJETNIK ZA ENERGETSKU EFIKSANOST. Broj mjesta je ograničen.


PROGRAM EDUKACIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U 2008. godini

SEMINAR 1: NAJBOLJA PRAKSA U PROJEKTOVANJU EE ZGRADA
03. do 05. juni /lipanj 2008. godine

Analizom stanja primarne energetske potrošnje i energije krajnjih korisnika za sektor zgradarstva u svijetu i u BiH dolazi se do pokazatelja da sektor zgradarstva sa aspekta potrošnje primarne energije stoji uz bok potrošnje primarne energije sektora industrije i saobracaja zajedno. U buducnosti ce važnu ulogu u upravljanju energijom u zgradama imati, kako korisnici tako i svi sudionici u projektovanju, gradnji, rekonstrukciji i održavanju zgrada. Osnovni problem koji se može ocekivati je nedostatak strucnog kadra za provodenje energetskih audita, izradu podloga za energetsku certifikaciju zgrada te upravljanje potrošnjom energije u zgradama, odnosno energetski menadžment.
Potreba za edukacijom u podrucju energetike zgrada postoji na svim razinama, od podizanja svijesti korisnika zgrada preko sudionika u projektovanju, gradnji i održavanju zgrada do energetskih strucnjaka za provodenje energetskih audita i certificiranje zgrada. Nadležne institucije morat ce osigurati odgovarajuce znanje i obrazovanje strucnjaka za buduce promjene koje ih ocekuju.

PROGRAM PREDAVANJA I VJEŽBI

Prvi dan - 3. juni 2008.
9:00 – 10:30 Upoznavanje sa projektom CEE i sa programom i ciljevima seminara Munevera Pahor, dipl. ecc.
Privredna Komora Kantona Sarajevo
10:30 – 12:00 Energija i energetska efikasnost Prof. dr Aleksandar KNEŽEVIĆ, Mašinski fakultet Sarajevo
12:30 – 14:00 Primjeri svjetske prakse u projektiranju i realizaciji efikasnih objekata Prof. dr Ahmet HADROVIĆ, Arhitektonski fakultet Sarajevo
Drugi dan - 4. juni 2008.
9:00 – 10:30 Energija i zgrade mr. Haris LULIĆ, Mašinski fakultet Sarajevo
10:30 – 12:00 Termalni komfor mr. Nijaz DELALIĆ, dipl.ing., Mašinski fakultet Sarajevo
12:30 – 14:00 Inteligentna ostakljenja mr. Amira SALIHBEGOVIĆ, Arhitektonski fakultet Sarajevo
Treci dan - 5. juni 2008.
9:00 – 10:30 KGH sistemi i zgrade mr. Haris LULIĆ, Mašinski fakultet Sarajevo
10:30 – 12:00 Vježba, rad u grupama
12:00 – 13:00 Prezentacija rada u grupama

CILJEVI SEMINARA

• Upoznavanje ucesnika seminara sa nacinima savremenog projektovanja i izvodenja energetski efikasnih objekata
• Upoznavanje sa savremenim metodama izracuna toplotnih gubitaka i rashladnog opterecenja objekata
• Upoznavanje sa važecim medunarodnim i domacim propisima iz oblasti toplotne zaštite objekata
• Savremeni pristup tretiranja termalnog komfora
• Upoznavanje ucesnika sa nacinima povecanja energetske efikasnosti objekata pravilnim osmišljavanjem elemenata ovojnice

SEMINAR 2: OKOLINSKI I EKONOMSKI ASPEKTI POVEĆANJA EE ZGRADA
06. do 08. oktobar / listopad 2008. godine

PROGRAM PREDAVANJA

Prvi dan - 6.10.2008.

9:00 – 10:30 Održivi razvoj i alati održivog razvoja Prof. dr Aleksandar KNEŽEVIĆ, Mašinski fakultet Sarajevo
10:30 – 12:00 Uticaj zgrada na okolinu kroz životni ciklus Doc. dr Esad MULAVDIC, USAID Sarajevo
12:30 – 14:00 Regulativa o zaštiti okoline u slučaju korištenja fosilnih goriva Merima KARABEGOVIĆ, CETEOR Sarajevo
14:00 – 15:30 Uticaj povećanja energetske efikasnosti u zgradama na smanjenje emisije CO2 Azrudin HUSIKA, Mašinski fakultet Sarajevo

Drugi dan - 7.10.2008.

9:00 – 10:30 Domaći i međunarodni podsticaji za povecanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljive energije u zgradama Merima KARABEGOVIĆ, CETEOR Sarajevo
10:30 – 12:00 Međunarodni programi na povećanju efikasnosti u zgradarstvu Hilmo ŠEHOVIĆ, Ministarstvo energije, industrije i rudarstva FBiH
12:30 – 14:00 Koncept “zelene” zgrade Azrudin HUSIKA, Mašinski fakultet Sarajevo
14:00 – 15:30 Korištenje energije u zgradama u Evropskoj Uniji Jasmina COMIC, CETEOR Sarajevo

Treci dan - 8.10.2008.

9:00 – 10:30 Studije slučajeva, Simulacije Azrudin HUSIKA, Mašinski fakultet Sarajevo i Merima KARABEGOVIĆ, CETEOR Sarajevo
10:30 – 12:00 Analiza okolinskih i ekonomskih benefita – vježba, rad u grupama
12:00 – 13:00 Prezentacija rada u grupama

CILJEVI SEMINARA

• Upoznavanje učesnika seminara sa metodologijama za valorizaciju ekonomskih i okolinskih aspekata povecanja energetske efikasnosti u zgradama (smanjenje emisije zagadujucih materija u životnom ciklusu zgrade i energije)
• Upoznavanje sa alatima za valorizaciju uticaja zgrada na okolinu u citavom životnom vijeku i nacinima smanjenja tog uticaja.
• Upoznavanje sa propisima iz zaštite okoline prilikom korištenja fosilnih goriva
• Upoznavanje sa medunarodnim i domacim podsticajima za povecanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije
• U prakticnom dijelu, ucesnicima ce se demonstrirati simulacija optimizacije odnosa troškova za povecanje energetske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju primjenom modela EnergyPlus.

PROGRAM EDUKACIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U 2009. godini

SEMINAR 3:    IZGRADNJA PRAVNOG OKRUŽENJA U BiH ZA SPROVOĐENJE AKCIJA SANACIJE TOPLINSKIH GUBITAKA U ZGRADAMA
30. mart/ožujak do 01. april/travanj 2009. godine


PROGRAM PREDAVANJA

Prvi dan - 30.03.2009.

09,00 – 10,30    Historijski pregled razvoja regulative s obzirom na očuvanje energije u zgradarstvu  i stanovanju – opća globalna slika, sa ilustracijama - dr. Esad MULAVDIĆ
11,00 - 12,30     Postojeća regulativa /standardi za toplotne gubitke – toplotnu zaštitu u zgradarstvu i stanovanju u BiH (bivšoj Jugoslaviji): nastanak, i razvoj regulative - prof. dr. Aleksandar KNEŽEVIĆ / doc. dr. Dženana BIJEDIĆ
13,30 – 15,00 -   Evropski trend regulisanja energijske efikasnosti  - Merima KARABEGOVIĆ

Drugi dan - 31.03.2009.

09,00 – 09,45    Energetska efikasnost – od ideje i pokreta, preko politike do zakona i propisa; cilj i   značaj  pravnog uređenja energetske efikasnosti - mr. Nijaz DELALIĆ
10,15 – 11,45 -   Prikaz propisa/standarda  o energijskoj efikasnosti u zemljama Evropske Unije (primjer: Austrija, Njemačka) - dr. Esad MULAVDIĆ
11,45 – 12,30    Prikaz propisa/standarda o energijskoj efikasnosti u zemljama Evropske Unije+10
(primjer: Slovenija, Češka, Rumunija, Bugarska)
– Azrudin HUSIKA
13,30 – 15,00    Prikaz propisa/standarda o energijskoj efikasnosti u zemljama u okruženju
(primjer Hrvatska, Srbija)
- Merima KARABEGOVIĆ

Treci dan - 01.04.2009.

09,00 – 10,20     Prijedlog konkretne akcije na unapređenju propisa o energijskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini: 
Uputstvo o načinu izrade I postupku donošenja tehničkih propisa,  Program preuzimanja tehničkih propisa (Sl.gl.BiH 35/06), Odluka o planu aktivnosti za realiziranje programa preuzimanja tehničkih propisa (Sl.gl.BiH 36/06); uticaj SAA

dr.Esad MULAVDIĆ / dr.Jasmin BUČO
10,20 - 10,35      Prezentacija softvera EcoEffect, koji valorizira ukupne učinke stambenog objekta u životnom ciklusu - prof. dr. Aleksandar KNEŽEVIĆ/ Emir DUGALIJA
11,00 – 11,45     Komparacija pravnog uređenja e.e. na primjeru određivanja gubitaka toplote u stanu/zgradi (alt. Ostali tehnički aspekti energijske efikasnosti) - mr. Nijaz DELALIĆ
11,45 - 12,30 -      Diskusija predavača polaznika seminara: prethodna znanja o temi i stavovi nakon odslušanog seminara - svi navedeni predavači

SEMINAR 4: ENERGETSKI PREGLED (AUDIT) U ZGRADAMA (javnim i stambenim)
27. do 29. maj 2009. godine

PROGRAM PREDAVANJA

Prvi dan - 27.05.2009.

09,00 – 10,30 Aktivnosti u provedbi energetskih pregleda (audita) i energetske certifikacije zgrada u RH - Prof. dr. Aleksandar Knežević/Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
11,00 – 12,30 Analiza toplotnih karakteristika vanjske ovojnice zgrademogućnosti povećanja toplotne zaštite vanjske ovojnice zgrade - Prof. dr. Aleksandar Knežević/Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
13,30 – 15,00 Završni izvještaj o energetskom pregledu (auditu) - Merima Karabegović,  dipl.maš.ing /Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.

Drugi dan - 28.05.2009.

08,00 – 09,30 Primjeri provedenih energetskih pregleda u RH - Prof. dr. Aleksandar Knežević/Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
10,00 – 11,30 Analiza sistema potrošnje električne energije - Merima Karabegović,  dipl.maš.ing /Salko Maksumić, dipl.ing el.
12,00 –13,30 Analiza mogućih mjera za smanjenje potrošnje električne energije - Merima Karabegović,  dipl.maš.ing /Salko Maksumić, dipl.ing el.

Treći dan - 29.05.2009.

08,00 – 09,30 Provođenje potrebnih mjerenja – Metoda infracrvene termografije - Merima Karabegović,  dipl.maš.ing/Salko Maksumić, dipl.ing el.
10,00 – 11,30 Analiza energetskih svojstava sistema grijanja i PTV i analiza  mogućnosti poboljšanja sistema grijanja - Samra Prašović, dipl.maš.ing.
12,30 – 14,00 Analiza energetskih svojstava sistema ventilacije, klimatizacije i hlađenja i analiza mogućnosti poboljšanja sistema - Samra Prašović, dipl.maš.ing/Jasmin Burzić, dipl.maš.ing.

SEMINAR 5: CERTIFICIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA
20. do 22. oktobar 2009. godine

PROGRAM PREDAVANJA

Prvi dan - 20.10.2009.

09,00 – 10,30 Pristup poboljšanju energetske efikasnosti u zgradarstvu - Prof. Dr Aleksandar Knežević
11,00 – 12,30 Metodologija za certificiranje energetske efikanosti zgrada – energetski audit kao podloga za certificiranje - Azrudin Husika
13,30 – 15,00 Uslovi koje moraju ispunjavati osobe koje vrše certificiranje energetke efikasnosti zgrada - Samra Prašović

Drugi dan - 21.10.2009.

08,00  – 09,30 Energetsko certificiranje zgrada u državama iz okruženja - Azrudin Husika
10,00 – 11,30 Uspostavljanje zakonskih okvira za energetsko certificiranje zgrada u BiH - Samra Prašović, Doc. dr Jasmin Bučo
12,00 – 13,30 Primjeri ESCO ugovora - Azrudin Husika

Treći dan - 22.10.2009.

08,00 – 09,30 Poređenje potrošnje energije u zgradama različite klase efikasnosti u životnom ciklusu - Azrudin Husika, Sanjin Avdić

 


PUBLIKACIJE