Centar za energetsku efikasnost (CEE)


ODLUKE2004/156/EZ: Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. koja uspostavlja smjernice za praćenje i izvješćivanje o emisijama staklenickih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća link na direktivu

Odluka broj 1229/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. koja uspostavlja smjernice za transeuropske energetske mreže i prestanku važenja Odluke broj 1254/96/EZ engleski (.pdf/ 122kB)

2002/358/EZ: Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o odobravanju, od strane Europske zajednice, Kyoto protokola prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničko ispunjavanje istih obveza engleski (.pdf/ 161kB)


 


PUBLIKACIJE