Centar za energetsku efikasnost (CEE)


BiH


 

Zakonodavstvo BiH

 1. Međunarodni ugovori
 2. Zakoni i drugi propisi na niovou Bosne i Hercegovine
 3. Zakoni i drugi propisi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Zakoni i drugi propisi na nivou Kantona Sarajevo.

Međunarodni ugovori

Memorandum između Federalnog ministarstva za ekonomske poslove i rad Republike Austrije i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na infrastrukturi u sektoru energije i okoliša (Sl. glasnik BiH», broj 29/03)

Zakoni i drugi propisi na nivou BiH

 1. Zakon o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegivini («Sl. glasnik BiH», broj 7/02 i 13/03)
 2. Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini («Sl. glasnik BiH», broj 35/04)
 3. Zakon o geološkim istraživanjima («Sl. list BiH», broj 3/93 i 13/94)
 4. Zakon o termoenergetskoj inspekciji
 5. («Sl. list BiH», broj 23/92 i 13/94)
 6. Klasifikacija vrsta građevinskih objekata u Bosni i Hercegovini – KVGO BiH («Sl. glasnik BiH», broj 11/06)
 7. Odluka o uvjetima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini («Sl. glasnik BiH», broj 36/07)

Zakoni i drugi propisi na nivou Federacije BiH

 1. Zakon o električnoj energiji («Službene novine F BiH», broj 41/02, ispravka 24/05 i 38/05)
 2. Zakon o građenju («Sl. novine Federacije BiH», broj 54/02) - Zakon o prestanku važenja Zakona o građenju («Sl. novine Federacije BiH», broj 34/07)
 3. Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH («Sl. novine F BiH», broj 67/05)
 4. Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina («Sl. novine Federacije BiH», broj 29/07 i 51/08)
 5. Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata
 6. Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama ("Službene novine FBiH", br. 49/09)
 7. Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina ("Službene novine FBiH, br. 49/09)
 8. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Službene novine FBiH", br. 49/09)

Okoliš

 1. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala («Sl. novine F BiH», broj 35/98)
 2. Zakon o upravljanju otpadom («Sl. novine F BiH», 33/03)
 3. Zakon o zaštiti zraka («Sl. novine F BiH», 33/03)
 4. Zakon o zaštiti okoliša («Sl. novine F BiH», 33/03)
 5. Zakon o zaštiti prirode («Sl. novine F BiH», 33/03)
 6. Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine («Sl. novine F BiH», 33/03)

Zakoni i drugi propisi na nivou Kantona Sarajevo

 1. Zakon o prostornom uređenju («Sl. novine KS»; broj 7/05)
 2. Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u KS (Sl.novine KS 16/06)
 3. Zakon o zaštiti od buke («Sl. novine KS»; broj 26/07)

U cilju podrške sektoru MSP, povećanju njihove konkurentnosti i doprinosu politike okoliša, na linku www.fbihvlada.gov.ba
možete pronaći Hronološki registar propisa na nivou Federacije BiH, koji se odnose na ovu problematiku, sa detaljnijom pretragom.

 

 


 


PUBLIKACIJE