Centar za energetsku efikasnost (CEE)


MALI ENERGIJSKI RIJEČNIK


 

Energija (1) je fizička veličina koja se ne može ni vidjeti ni osjetiti; njena se količina može izračunati korištenjem jednačina iz fizike.

Energija (2) je roba na tržištu; njenom proizvodnjom i korištenjem se postižu ekonomska dobit i društvena dobrobit, kao i okolinski uticaji (zaposjedanje tla, iscrpljenje resursa i zagađivanje).

Energijska efikasnost tehničkog postrojenja je odnos koristivog vida energije koja izlazi iz sistema i ulazne energije u sistem; ona je bezdimenzionalni broj.

Specifična potrošnja energije kod energijskih procesa  je odnos iskorištene (primarne) energije i proizvedene (sekundarne) energije; obično se izražava u MJ/kWh; ta vrijednost treba da je što niža, tj da teži vrijednosti 3,6.

Specifična potrošnja energije kod industrijskih procesa je odnos iskorištene (sekundarne) energije i fizičkog obima proizvodnje i; dimenzija MJ/t.

Energijska intenzivnost je mjera uspješnosti korištenja energije kao sirovine u biznisu; izražava se odnosom utrošene (sekundarne) energije i dobiti organizacije; dimanzija MJ/€,

Energijski menadžment je cjelokupno upravljanje organizacijom sa aspekta nabave i korištenja energije u cilju postizanja ciljeva organizacije.

Energijski audit je ocjena kako najviše rukovodstvo upravlja organizacijom sa aspekta energije; u užem smislu riječi energjski audit se odnosi na ocjenu tehničkog rukovodioca organizacije.

Energijski menadžer je lice u organizaciji koji permanenetno radi na povećanju energijske efikasnosti tehničkih sistema, proizvodnih procesa i cjelokupne organizacije. 

Energetika je privredna grana koja se bavi preradom primarne energije (energije u prirodnim oblicima) u sekundarnu energiju (energiju u standardiziranim oblicima) kako bi se mogla isporučiti na tržištu.

Energijski certifikat je dokaz dobijen primjenom standadizirane metode da uređaj, postrojenje ili građevine po svojim karakterstikama spada u određenu klasu efikasnosti.

 

 


 


PUBLIKACIJE